Privacy beleid

1 Wie we zijn

VDW Tools & Technics bvba (hierna “VDW Tools & Technics bvba”, “Wij” en “Ons”)
Ondernemersstraat 1
2500 Lier
Btw BE 0835.748.832

Alvast bedankt voor je bezoek aan onze Website en voor de interesse in onze diensten.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: +32 (0)3 480 84 20

2 Waarom deze privacyverklaring?

Wij willen met deze verklaring duidelijkheid geven aan jullie over wat wij met jullie gegevens doen.
Wij verzamelen via verschillende wegen gegevens. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier opstuurt, wanneer je vraagt om productinformatie of wanneer je solliciteert voor een bepaalde vacature bij ons.

Wij nemen we de beveiliging van de persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (in het engels General Data Protection Regulation ofwel GDPR).

3 Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

4 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke
VDW Tools & Technics bvba is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
VDW Tools & Technics bvba heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

4.2. Verwerker(s)
VDW Tools & Technics bvba is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerker is wettelijk verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.
De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

VDW Tools & Technics bvba doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;

Met het oog op de optimale bescherming van de heeft VDW Tools & Technics bvba de nodige contractuele afspraken gemaakt met bovengenoemde gegevensverwerkers opdat deze minstens aan dezelfde standaarden als VDW Tools & Technics bvba voldoen.

5 Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van communicatie omtrent vacatures na een eerdere sollicitatie;

6 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VDW Tools & Technics bvba verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Eventuele andere door u gegeven gegevens

Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van onze website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening.

7 Wij gebruiken ook cookies!

Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies en hebben hiervoor geen toestemming nodig.

8 Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het opvolgen van informatieaanvragen;
 • Klantbeheer: klanten administratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking;
 • Het opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;

9 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen VDW Tools & Technics bvba. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of meegedeeld worden aan derde partijen. Uitzondering hierop zijn de doorgiften die we in jouw opdracht doen en die we moeten doen vanuit de wet (oa. BTW en belastingen).
Ook worden jouw gegevens, indien nodig, doorgegeven aan ons boekhoudkantoor voor het afhandelen van onze boekhouding.

10 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen, maar niet minder dan de wettelijke termijn (op dit moment 7 jaar). Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien jij het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten betreft: met jouw toestemming houden we deze persoonsgegevens maximaal twee jaar bij. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid je te contacteren.

11 Wat zijn jouw rechten?

11.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

11.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

11.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Contacteer ons hierover via bv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

11.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor VDW Tools & Technics bvba om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

11.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw. VDW Tools & Technics bvba zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij VDW Tools & Technics bvba kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

11.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan VDW Tools & Technics bvba verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

11.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven om jou later te contacteren.

12 Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar VDW Tools & Technics bvba, Wampenberg 13, 2370 Arendonk, België of via e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

13 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door VDW Tools & Technics bvba, laat je dit best eerst ons weten.
Mochten wij nalaten correct te handelen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

14 Wijzigingen

Wij kunnen altijd onze privacyverklaring aanpassen. Gelieve daarom geregeld deze verklaring eens na te kijken. Wij vermelden steeds de datum waarop deze verklaring van kracht werd.

Versie 10 augustus 2018

Van der Wee Tools & Technics

Ondernemerstraat 1
2500 Lier

+32 (0)3 480 84 20
+32 (0)3 294 65 06

Koen Nuyts

+32 (0)472 259 812
koen@vdwbouw.be

Sven De Roeck

+32 (0)495 539 663
sven@vdwbouw.be

Openingsuren winkel

Ma-Do: 08.00u-17.30u

Vr: 08.00u-16.00u

Za: 09.00u-12.00u

Zo: gesloten